گل زیبایی که باعث ایست قلبی می شود

سالهاست پژوهشگران با تشریح ماده فوق العاده سمی و کشنده گیاه خرزهره که روی بافت قلب اثر می گذارد، هشدار می دهند با وجود آنکه این گیاه گل های زیبایی داردف اما تماس با آن می تواند موجب ایست قلبی، ایجاد ضربات نامنظم قلب و حتی در مواردی منجر به مرگ شود. آمارها نشان می…